Krøjerup Smedie.

Christoffer Jensen og hans søster Stine Jensen ca. 1914.

Knabstrupvej 31

Stuehuset på Krøjerupgård er et fint eksempel på stilarten omkring 1900. Det er fristående i forhold til avlsbygningerne, i grundmiret og med tegltag. Frontispicen, de tredelte vinduer og udsmykningen i murerne, særligt vinduerne, er karakteristisk for adskillige gårde på egnen. Den store avlsbygning, som ikke kan ses på billedet, har grundmur, trempel og stentag.

Alt i alt en statelig gård, og der var også velstand på gården. Rasmus Larsen, som fæstede gården af Knabstrup i 1806, havde drevet handel. Han søn Jens Rasmussen overtog fæstet i 1838 og som den første under godset købte han gården til selvejendom i 1852. Købesummen var på 3.700 rigsbankdaler, hvoraf i sølvmønt til Dortheaslyst, hvor godsejeren boede. De skulle have vejet omkring 20 kg. Senere drev hans søn Laurits og igen dennes søn Ejlert gården.

Da billedet blev taget, lignede Krøjerupgård de øvrige i tilliggende (64 tdr. land) og en anelse større besætning. 30 køer, 14 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk malkerace samt 6 heste og 4 plage og føl. Årligt solgtes 100 svin.